Đoàn thể xã hội

Đoàn thể xã hội

Công ty tổ chức cho cán bộ nhân viên đi nghỉ mát tại Phú Quốc năm 2016

 

Đi lẽ chùa đầu năm 2017

Công ty tổ chức cho cán bộ nhân viên đi nghỉ mát tại Quy Nhơn, tỉnh Bình Định năm 2017